Разкриване на информация във връзка с устойчивостта

 • 25.01.2023

Неотчитане на Аксиом Инвест ООД на неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост 

 Преходът към устойчива, нисковъглеродна, ефективна по отношение на ресурсите кръгова икономика е от ключово значение за дългосрочната конкурентоспособност на нашата икономика. Устойчивостта или екологичното, социално и управленско естество на инвестициите става все по-важен фактор за този преход. Критериите от екологично, социално и управленско естество третират въпроси като изменението на климата, замърсяването на въздуха и водите, биологичното разнообразие, правата на човека, социалните стандарти, корпоративното управление и много други. Тези критерии спомагат за по-добро определяне на бъдещите финансови резултати на дружествата (възвръщаемост и риск). 

“Аксиом Инвест“ ООД подкрепя силно всички мерки, насочени към опазване на околната среда, към защитата на правата на служителите и към по-доброто корпоративно управление, които най-общо се определят като фактори на устойчивост. В тази връзка, дружеството се запозна с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейсккия парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Sustainable Finance Disclosure Regulation или SFDR) и и Регламент  (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088  (Регламент  (ЕС) 2020/852) и на свързаната европейска регулация.

„Аксом Инвест“ ООД към момента на приемане на своята Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли и при инвестиционни съвети и за отчитане на неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, не предоставя услугите управление на портфейли предоставяне на инвестиционни съвети, независимо, че същите са включени в издадения на дружеството лиценз. Също така дружеството не създава и не дистрибутира паневропейски пенсионни продукти. Независимо от посоченото по-горе и на основание член 4, параграф 5.b от SFDR, на този етап Аксиом Инвест ООД избра да не отчита в инвестиционните си съвети и при управление на портфейл неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост поради следните причини:

1.Правната рамка, както на европейско, така и на национално ниво, не е довършена.

 • Регулаторните технически стандарти, които се очаква да се приемат съгласно SFDR, все още са на етап проект.
 • Съществуващата регулация е разпръсната между различни европейски актове, които са приемани по различно време и които не са изцяло съгласувани помежду си.
 • Предстои промяна в MiFID II.
 • Нормативните актове, които ще въведат мерки по прилагане на европейските регулации във вътрешното законодателство, още не са приети.

2.Липса на информация от емитентите.

 • Понастоящем, само някои големи емитенти са задължени  да разкриват нефинансова информация, относима към факторите на устойчивост, като информацията, която дори те разкриват, не е достатъчно подробна.
 • Правилата на ЕС за разкриване на нефинансова информация не важат за емитенти от трети държави.
 • Дружеството трябва да има сигурен и надежден източник на данни, за да може да отчита факторите на устойчивост при предоставянето на инвестиционни съвети и управление на портфейл.

3.Отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта изисква преглед и преработване на много от вътрешните правила и политики на Дружеството, което ще отнеме много време и усилия особено като се има предвид, че правната рамка не е завършена.

 • ИП прилага Политика относно формиране на  възнагражденията, която има за цел установяване на ясни и обективни принципи на възнагражденията на определени категории персонал и осигуряване на надеждното и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за инвестиционния посредник нива. Интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли на клиенти и при предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти няма да повлияе негативно въру надеждното и ефективно управление на рисковете и ненасърчаване на поемането на риска от инвестиционния посредник.
 • За да реши да отчита факторите на устойчивост, ИП ще прегледа и ревизира всичките си вътрешни правила и политики, и ще приеме необходимите промени, особено в правилата за управление на риска и в политиката за възнагражденията. 
 • Понастоящем, мащабът на дейност на Дружеството, както и естеството и обхвата на неговите дейности, специално свързаните с управление на портфейл и инвестиционни съвети, не оправдават поемането на допълнителни административни мерки и разходи.