Документи

Политика за третиране на конфликт на интереси

Общи условия приложими към клиентските договори

Правила за управление на риска

Годишно оповестяване ИП Нахман Кепитъл във връзка с изистванията на Регламент 2019/2033 от 27.11.2019г. на ЕП

Политика за най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за категоризация на клиентите

Политика за управление на жалби

ГФО - Годишен финансов отчет - Одиторски доклад

Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхраняване на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти

Тарифа за таксите