Брокерски услуги

Инвестиционен посредник "Аксиом Инвест" Ви осигурява достъп до над 70 финансови пазари в Северна Америка, Европа и Азия, с разнообразен клас инструменти включително:

  • Акции;
  • Облигации;
  • Различни опции въз основа на инвестиционни стратегии,
  • Дериватни продукти;
  • Борсово търгувани фондове (ETFs);
  • Взаимни и хедж фондове;
  • Първоначално публично предлагане (IPO);
  • Търгувани стоки и стокови деривативи;
  • Благородни метали;