Допълнителни услуги

Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това улуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизирано водене на сметки за ценни книжа съгласно раздем А,т.2 към Регламент (ЕС)№909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа;
Предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с едни или повече финансови инструмени, при условие че посредникът, който предоставя заема участва в сделката;
Съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;
Предоставяне на услуги, свързани с чуждустранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
Инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
Инвестиционни услуги и дейности по чл.6, ал.2 и ал. 3, т.1-5 от ЗПФИ във връзка с базовите инструменти на дериватни финансови инструменти по чл.4, т.5,6,7 и 10 от ЗПФИ, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.