Основни инвестиционни услуги и дейности

ИП "Аксиом Инвест" предоставя услуги и дейности по чл.6, ал.2, т.1,2,4,5 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти,както следва:

1.Приемане и предаване на нареждания във връзка с едни или повече финансови инструменти;

2.Изпълнение на нареждания за сметка на клиент;

3.Управление на портфейл;

4.Инвестиционни съвети;

5.Предлагане на първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансови инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);